Política de Seguretat i Salut en el Treball

En la nostra organització entenem que la SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL és un dret dels treballadors, i com a tal, ha de ser part de l’estil propi de les persones que formen part de la nostra organització.

La nostra vocació de servei basada en la proximitat, el coneixement tècnic i la seguretat laboral, ens ha impulsat a l’adopció d’un model de gestió, certificat segons la norma ISO 45001-2018 i a la implantació d’una Política de seguretat laboral, que se sustenti en les següents premisses:

  1. Conèixer, satisfer i superar les necessitats i expectatives dels nostres treballadors, així com els requisits legals i reglamentaris que resultin d’aplicació en cada cas.
  2. Comunicar al client i al contractista, amb la major antelació possible, les incidències que es puguin produir en la prestació del servei i minimitzar així l’impacte que aquestes puguin tenir en relació a la seguretat.
  3. Procurar una millora contínua de l’eficiència dels nostres processos de seguretat laboral i de gestió que ens permeti ser competitius per la nostra capacitat d’evitar accidents, perseguint sempre zero accidents a l’organització.
  4. Involucrar el nostre personal, amb les seves aportacions per mantenir els llocs de treball segurs, en la consecució de la Millora Contínua en aplicació SST.
  5. Compromís de contribució a la millora de la situació de seguretat laboral, fomentar i complir amb les situacions respecte als requisits legals de la prevenció de riscos.

Com a conseqüència d’aquest plantejament, els nostres esforços s’orienten en diferents àmbits d’actuació:

  1. La millora constant de la capacitació professional del nostre personal mitjançant plans de formació.
  2. La millora i innovació tecnològica constant de les nostres instal·lacions per convertir-les en les més avançades del sector i evitar accidents laborals, així com malalties.
  3. El nostre compromís amb la millora contínua en el nostre Sistema de Seguretat Laboral mitjançant revisions periòdiques del mateix que garanteixen la seva permanent adequació i idoneïtat a les exigències d’un mercat i de les parts interessades, tant laboral com clients, accionistes i subministradors, per ser cada vegada més competitiu en un entorn en constant evolució.

Barcelona, 8 d’abril de 2021

La Direcció

David Garcia i Olga Garcia