Compliance

Què és Compliance?

Compliance fa referència al compliment de les obligacions, sigui per mandat legal o com a resultat de l’adopció voluntària de normes per part de CastelOmega.

Qui assumeix la responsabilitat de Compliance?

Una autèntica cultura de Compliance requereix la participació de tots els individus que integren CastelOmega. Per donar suport al manteniment d’aquesta cultura, s’ha establert el Comitè de Compliance, format per una comissió amb 5 enllaços sindicals (1 en administració i 4 al taller), encarregat d’assegurar el respecte a les obligacions que afecten a CastelOmega.

Com informar sobre possibles incompliments?

CastelOmega posa a disposició dels seus membres i tercers el Canal Ètic, una eina per informar sobre qualsevol violació de la legislació, del Codi de Conducta de CastelOmega, o de qualsevol altra normativa interna.

La comunicació amb el Canal Ètic té caràcter confidencial, i el tractament de les dades es realitza conforme a les disposicions de la normativa de protecció de dades personals vigent.

Quina és la regulació interna en matèria de Compliance?

En el nucli de la cultura de compliment normatiu de CastelOmega es troba el Codi Ètic i de conducta, que estableix les pautes de comportament esperades de tots els integrants de CastelOmega. En aquest sentit, s’espera que tots els empleats, directius i persones vinculades a CastelOmega compleixin amb aquest Codi, així com amb totes les altres normatives corresponents.

CastelOmega ha implementat un Sistema de Gestió de Compliance Penal amb l’objectiu d’estructurar un entorn que afavoreixi la prevenció, detecció i gestió primerenca de riscos relacionats amb el Compliance Penal. A més, busca reduir els efectes no desitjats en cas que aquests riscos es materialitzin, contribuint així a fomentar una cultura ètica i de respecte a la llei entre tots els membres de CastelOmega, en totes les àrees que els sigui aplicable.